Radio Nuta

Radio Nuta - Same dobre nuty!

Teraz gramy:

 

Zaprasza

Radio Nuta

kontakt@radionuta.pl

Ostatnio zagraliśmy:
O nadawcy Radia Nuta

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Joł Radio Sp z o.o. - Nadawca - realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

1) NAZWA PROGRAMU Radio Nuta
2) nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy Joł Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2a)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy Wiesława Handzlik – Prezes Zarządu
3) adres jego siedziby ul. Olszówka 62
43-309 Bielsko-Biała
4) dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej ul. Olszówka 62
43-309 Bielsko-Biała
kontakt@radionuta.pl
https://www.radionuta.pl
1a. Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy:
Jerzy HANDZLIK – 50% udziałów
Wiesława HANDZLIK – 50 % udziałów
1b. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535) Jerzy HANDZLIK
Wiesława HANDZLIK
1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism Radio Nuta
1d. usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275). radionuta.pl